Līdzdalības budžets kā rīks iedzīvotāju iesaistei pašvaldības darbā

Līdzdalības budžets (participatory budgeting) ir inovatīvs iedzīvotāju līdzdalības rīks, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības vai valsts budžeta.

Līdzdalības budžets kā pieeja tika aizsākta pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados Brazīlijā. Pašlaik līdzdalības budžets tiek īstenots vairāk kā 1000 pašvaldībās dažādās pasaules valstīs un to īstenošanas formas ir ļoti atšķirīgas – dažviet līdzdalības budžets tiek īstenots valstiskā mērogā un budžets var sasniegt vairākus miljonus euro, bet citviet tas notiek nelielu apkaimju vai ciemu mērogā ar dažu tūkstošu euro lielu budžetu.

Būtiskākais ieguvums no līdzdalības budžeta ir tāds, ka tas palīdz veicināt tiešās demokrātijas vērtības un tas ir veids kā iesaistīt cilvēkus lēmumu pieņemšanas procesā. Līdzdalības budžets palīdz iesaistīt sabiedrību jau problēmas definēšanas stadijā, kā arī tas palīdz iedzīvotājiem pašiem piemeklēt, viņuprāt, piemērotāko risinājumu konkrētai problēmai, tādējādi stiprinot pilsonisko sabiedrību. Vienlaikus, modernizējoties publiskai pārvaldei, tā ir iespēja informēt un izglītot iedzīvotājus par pašvaldības un valsts institūciju darbību, tās budžeta plānošanu un provizoriskajām izmaksām. Tāpat tā ir iespēja izglītot iedzīvotājus par projektu sagatavošanu un kopumā uzlabot iedzīvotāju piederības sajūtu konkrētai kopienai, ciemam vai pašvaldībai.

Līdzdalības budžeta īstenošana sastāv no vairākiem secīgiem un konkrēti definētiem posmiem (vairāk par Līdzdalības budžetu varat uzzināt Providus sagatavotā materiālā)

1) tiek izveidots līdzdalības budžeta īstenošanas modelis, kurā tiek noteikts tas, kāds būs līdzdalības budžetam pieejamais finansējuma apjoms un kādi būs īstenošanas noteikumi (piemēram, kā norisināsies ideju iesniegšana un balsošana par idejām, kas drīkst balsot utml.), atrunājot to pašvaldības sagatavotā līdzdalības budžeta īstenošanas nolikumā (Projekta Empaci ietvaros, provizoriski jūnijā interesentiem būs pieejams noderīgs materiāls, kurā būs apkopoti dažādi modeļi Baltijas jūras reģiona valstīs);

2) tiek izveidota vienota informācijas platforma (izveidojot atsevišķu sadaļu pašvaldības mājaslapā vai veidojot nacionāla līmeņa platformu, piemēram https://balso.vidzeme.lv/), tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties līdzdalības budžeta procesā, iesniedzot idejas un balsot par tām (vienlaikus būtiski ir nodrošināt iespēju iedzīvotājiem balsot par idejām arī klātienē);

3) līdzdalības budžeta organizatori nodrošina iesniegto ideju izvērtēšanu atbilstoši skaidri definētiem vērtēšanas kritērijiem, kas atrunāti pašvaldības sagatavotā līdzdalības budžeta īstenošanas nolikumā;

4) tiek nodrošināta balsošanas rezultātu apkopošana un sniegta atgriezeniskā saite gan ideju autoriem, gan sabiedrībai (Biedrība Sociālās inovācijas centrs šobrīd izstrādā Komunikācijas un informācijas izplatīšanas līdzdalības budžeta procesā Vadlīnijas un ikvienam interesentam tās būs brīvi pieejamas jau šā gada beigās);

5) tiek nodrošināta uzvarējušo ideju īstenošana un rezultātu uzturēšana.

Ideja par līdzdalības budžetu Latvijā ne vien tiek ieviesta Rīgā un Vidzemes plānošanas reģionā, ir uzsākts darbs pie tā sagatavošanas dažās citās pašvaldībās, bet arī nacionālā līmenī tiek strādāts pie līdzdalības budžeta kā iedzīvotāju līdzdalības pašvaldības darbā rīka izveides, popularizēšanas un ieviešanas Latvijā.

Vides aizsardzības un reģionālo lietu ministrija (VARAM) kā atbildīgā ministrija ir sagatavojusi konceptuālo ziņojumu “Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā”. Līdzdalības budžeta uzraudzībā gan nacionālā, gan pašvaldību līmenī iesaistās arī biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” (tās sagatavotais atzinums par VARAM konceptuālo ziņojumu un citi materiāli par līdzdalības budžetu ir atrodami www.providus.lv.)

Konceptuālais ziņojums “Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā” tika izstrādāts saskaņā ar 2019.gada 23.janvārī apstiprinātās valdības deklarācijas “Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību” 227.punktu “Ar valsts finansējuma atbalstu ieviesīsim izmēģinājumprojektu (pilotprojektu) – “līdzdalības budžets”, ļaujot atsevišķu pašvaldību iedzīvotājiem nepastarpināti izlemt par pašvaldības finansējuma sadales prioritātēm” un saskaņā ar Ministru kabinetā 2019. gada 19. novembrī apstiprinātajās Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam ietverto B.3.6.uzdevumu “Plašākas sabiedrības iesaiste reģionālās politikas mērķu sasniegšanā”, kas paredz izmaiņu normatīvajos aktos veikšanu līdzdalības budžeta ieviešanai Latvijā, tai skaitā definējot pamatnosacījumus līdzdalības budžeta mehānismam un veicot metodisku atbalstu (izglītojošas un motivējošas aktivitātes) pašvaldībām un vietējām kopienām līdzdalības budžeta ieviešanā.

Biedrības “Sociālās inovācijas centrs” iesaiste līdzdalības budžeta kā sabiedrības līdzdalības pašvaldības darbā rīka izveidē, popularizēšanā un attīstībā Latvijā šobrīd tiek īstenota starptautiska Eiropas Reģionālā attīstības fonda Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam finansēta projekta «Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā» (Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region – EmPaci) ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbā un popularizēt šo līdzdalības rīku arvien vairāk un projektā piedalās partneri arī no Vācijas, Somijas, Krievijas, Lietuvas un Polijas.

Mēs labprāt iesaistāmies konsultāciju sniegšanā un apmācību nodrošināšanā publiskās pārvaldes iestādēm par līdzdalības budžeta ieviešanu no idejas līdz pat atbalstīto un īstenoto iniciatīvu rezultātu uzraudzībai. Par līdzdalības budžeta ieviešanas pieredzi vairāk varat uzzināt projekta mājas lapā www.empaci.eu vai sazinoties ar partneriem Latvijā – Sociālās inovācijas centrs, koordinatore Inese Šubēvica inese@socialinnovation.lv un Vidzemes plānošanas reģions.

 

*Foto www.coe.int

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *