ES fondu līdzekļi Latvijas ekonomikas attīstībai

2016.gada 26. februārī Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un vadības fakultātē norisinājās diskusija “Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļi – Latvijas ekonomikas attīstības faktors”. Diskusijā piedalījās LU mācībspēki, studenti, nozaru speciālisti:

  • Inese Vaidere (prof. Dr. oec., Eiropas Parlamenta deputāte);
  • Edgars Šadris (Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktors);
  • Anita Krūmiņa  (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore);
  • Reinis Bērziņš (“Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” priekšsēdētājs);
  • Raivis Bremšmits (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktors);
  • Aija Bauere (Sabiedrības integrācijas fonda direktore);
  • Agnese Dagile (Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomniece).

Diskusijas dalībnieki apsprieda ES fondu līdzekļu ietekmi uz Latvijas ekonomiku, to apguves efektivitāti un problēmām. Kā diskusijas atklāšanā minēja Inese Vaidere: “ES līdzekļi ir ievērojams stimuls Latvijas attīstībai.  Kohēzijas politika ir svarīgākā ES ieguldījumu politika, kuras mērķis ir veicināt ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību vienlīdz visos ES reģionos un pilsētās.”

No 2014. līdz 2020. gadam ES fondu plānošanas perioda darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros Latvijai būs pieejami 4,4 miljardi eiro Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) līdzekļos.

ESFonduLidzekli

1. att. Kohēzijas politikas fondu sadalījums

Avots: Autores veidots, balstoties uz diskusijas “Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļi – Latvijas ekonomikas attīstības faktors” materiāliem.

Edgars Šadris komentēja, ka pie galvenajiem sasniedzamajiem rezultātiem izglītības jomā jāatzīmē, ka 80 000 bērnu un jauniešu no maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm saņems atbalstu izglītības pieejamības veicināšanai, palielināsies vispārējās izglītības iestādēs integrēto bērnu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kā arī palielināsies jauniešu iesaiste neformālās izglītības aktivitātēs. Plānots, ka tiks radītas ~2500 jaunas darba vietas, 37 700 jaunieši būs ieguvuši darba tirgus prasībām nepieciešamo kvalifikāciju, prasmes vai pieredzi. Biznesa un inovāciju jomā tiks sniegts atbalsts vairāk nekā 3000 uzņēmumiem, inovatīvo komersantu īpatsvars pieaugs par vairāk nekā 10 %, arī sadzīvē un ērtībās, transporta jomā plānots sasniegt izvirzītos mērķos.

Diskusijas turpinājumā Anita Krūmiņa informēja par ES fondu ieviešanas progresu un aktualitātēm, atzīmējot, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir sadarbības iestāde 2014. – 2020. gada plānošanas periodā ERAF, ESF un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai. Lai ērtāk un ātrāk iesniegtu ES fondu projekta pieteikumus CFLA, republikas pilsētu pašvaldībām, izveidota e-vide ES fondu projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem, kura ir izveidota ar mērķi vienotai pieejai, kas ietver projektu iesniegšanu, maksājumu pieprasījumu, pieeju projekta dokumentācijai, veikt elektronisko saraksti ar CFLA, u.c. informācijai. CFLA mājaslapā pie sadaļas “Projektu iesniegumu atlase” iespējams sekot līdzi 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu laika grafikam Excel datnes formātā (Pieejams: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase), kur regulāri tiek atjaunota informācija par ES fondu plānošanas progresu.

Reinis Bērziņš informēja par ES fondu līdzekļu nozīmi Latvijas ekonomikas attīstībā un “Altum” secinājumiem ieviešot atbalsta programmas un finanšu instrumentus, kur kā galvenais akcents tika likts uz pāreju no grantiem uz dažādiem finanšu instrumentiem. Būtiski atzīmēt  rotācijas efektu, kur grantu gadījumā finansējums ir vienreizējs atbalsts tā saņēmējam, bet finanšu instrumentu gadījumā – daļa finansējuma tiek atmaksāta finansētājam un šo finansējumu var atkāroti izmantot atbalsta sniegšanai.

Raivis Bremšmits stāstīja par reģionālajām attīstības tendencēm un politikas uzstādījumiem. Pie galvenajiem reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem no 2014. līdz 2020. gadam jāmin iespēju palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošā infrastruktūrā, teritoriju revitalizāciju, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, u.c. pasākumus.

Aija Bauere minēja, ka nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanā kā veiksmīgu piemēru jāatzīmē biedrības „Dzīvnieku pansija Ulubele” ” projekts “Dzīvnieku policija”, kura mērķis ir stiprināt dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitāti un profesionalitāti dzīvnieku aizsardzības jomā.

Agnese Dagile atzīmēja, ka Eiropas Strukturālie un Investīciju fondi (ESIF) Latvijā no 2010. līdz 2014. gadam 11 jomās veidoja 5,7 miljardus eiro jeb gadā tie ir 10% no valsts budžeta vai viss 2016. gada budžets līdz septembrim. Sadalījums, galvenokārt, ir ERAF, KF, ESF, kopā veidojot 4,5 miljardus eiro, kā arī EJZF (rīcības programma zivsaimniecības attīstībai), kas veidoja 0,14 miljardus eiro un ELFLA (Lauku attīstības programma), kas veidoja 1, 07 miljardus eiro.

Diskusijas noslēgumā Agnese Dagile uzsvēra, ka ES fondiem ir būtiska ietekme uz Latvijas ekonomiku, daudz ilgtspējīgāki ir nacionālie ieguldījumi, jo jomas, kuras ir atkarīgas no ES finansējuma, ilgtermiņā nav ilgtspējīgas, piemēram, zinātne.

Sociālās uzņēmējdarbības jomā būtiska ir ilgtermiņa stratēģija attiecībā pret īstermiņa mērķiem, ar to saprotot inovāciju ieviešanu, radot ilgtspējīgu projektu pēc to noslēgšanās.

Der zināt:

Detalizētāka informācija par kohēzijas fondu ietekmi uz sociālo uzņēmējdarbību pieejama šeit: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf. Sekot līdzi ES fondu nacionālās attīstības plānam 2020, kā arī saņemt detalizētu informāciju par projektu iesniegšanas kārtību, aktualitātēm iespējams šeit: http://www.esfondi.lv/aktivitates.

Foto: (c) Konstance Šperliņa, Personīgais arhīvs

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *