SIC dibinātāja Renāte Lukjanska veiksmīgi aizstāvējusi promocijas darbu

Renate Lukjanska promocijas darba aizstavesana

Apsveicam Renāti ar 20. jūnijā veiksmīgi aizstāvētu promocijas darbu un iegūto grādu ekonomikas zinātnes jomā.

Promocijas darba aizstāvēšana notika LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē.

Renātes pētījuma tēma ir ”Inovācijas kapacitātes rādītāju analīze Latvijā Eiropas reģiona valstu kontekstā”. Darbā tika analizēti inovācijas mikro-līmeņa un makro-līmeņa rādītāji, kā arī tas, cik svarīga ir cilvēkresursu nozīme inovācijas procesā.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā, un http://llufb.llu.lv.

Pētījuma gaitā tika gūti sekojošie galvenie secinājumi:

1. Inovācijas procesa izpēte ir aizsākusies pirms vairāk nekā 100 gadiem, tomēr šī fenomena analīzei tiek konstruēti aizvien jauni teorētiskie modeļi un aizvien pieaug zinātņu nozaru skaits, kas iesaistās inovācijas pētniecībā; vislielākais attiecīgo pētījumu īpatsvars ir ekonomikā, vadībzinātnē un socioloģijā.

2. Inovācijas politika ir svarīgs tādas nācijas attīstības plānošanas instruments, kas ir orientēta uz konkurētspēju un ilgtermiņa izaugsmi.

3. Inovācijas politikas izstrādē Latvijā iesaistās vairākas ministrijas, bet vadošā loma ir Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai, tomēr valstī trūkst vienotas politikas plānošanas institūcijas.

4. Ārzemju un nacionālo ekspertu atziņas liecina, pirmkārt, ka cilvēkresursi ir inovācijas procesa neatņemama sastāvdaļa, otrkārt, izglītības sistēma ir svarīga, lai veicinātu gan inovācijas procesu, gan uzņēmējdarbības uzsākšanas motivēšanu. Treškārt, radošums, alternatīvā domāšana un citas personīgās īpašības ir jāveicina ar atsevišķu, speciāli tam veltītu mācību priekšmetu un studiju kursu palīdzību.

5. Cilvēkresursu inovatīvos nodomus ietekmējošo faktoru teorētiskās shēmas aprobācija parādīja, ka teorētisko shēmu var uzskatīt par aprobētu un lietot pētījumu veikšanai citās valstīs, kā arī apstiprināja veiktās analīzes ticamību.

6. Inovatīvās uzņēmējdarbības īpatsvars Latvijā ir pieaudzis no 19.3% (1998. – 2001. g.) līdz 29.9% (2008. – 2010. g.), tomēr tas ir vairāk nekā pusotru reizi mazāks par Eiropas Savienības vidējo rādītāju.

7. Inovatīvās darbības apgrozījums Eiropas Savienībā ir vidēji 13% robežās, savukārt, Latvijā – vidēji 5% robežās. Apkopojot Latvijas un Eiropas reģiona statistisko datu analīzi, autore secina, ka inovatīvo uzņēmumu īpatsvara dinamika Latvijā uzlabojas, tomēr salīdzinot ar vidējiem Eiropas rādītājiem, ir nepieciešami inovatīvās uzņēmējdarbības un motivācijas uzlabojumi.

8. Ar dinamiskā modeļa  palīdzību autore prognozē, ka ikviens uzņēmums, kurš rada vienu inovatīvu produktu gadā un ieņēmumi no inovatīvās darbības veido 32 459 Ls (46 185 Eur) pirmajā gadā, 5 gadu laikā spēj vairāk nekā par 30% palielināt savus ienākumus no inovatīvās darbības.

9. Inovācijas ietekmes faktoru izvērtējums norāda, ka izglītības sistēmā ir nepieciešams veicināt eksakto zināšanu apguvi, sākot no bakalaura līmeņa studijām, jo aptuveni 34-55% studentu (2008. – 2011. g) Latvijā ir studējuši un absolvējuši sociālo zinātņu jomas.

10. 2008./2009. gada Globālās konkurētspējas pārskatā Latvijai un Bulgārijai ir bijis ļoti tuvs nacionālās inovācijas kapacitātes novērtējums, tomēr pēdējo apsekojumu laikā Latvijas savas pozīcijas ir būtiski uzlabojusi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *